https://www.traditionrolex.com/20

https://www.traditionrolex.com/20

Podmínky poskytování elektronických služeb na portálu ZnamyTerapeut.cz

Základní pojmy

 • Definice:
  • Poskytovatel služeb – Lepší časy s.r.o., Lesní 679, Náměšť na Hané, 78344, IČO 29381878, dále také jako „správce údajů”.
  • Portál – portál vedený poskytovatelem služeb na adrese http://www.znamyterapeut.cz.
  • Uživatel – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která po vyjádření souhlasu s podmínkami a po ukončení registrace získává přístup k službám nabízeným poskytovatelem služeb.
  • Terapeut – uživatel (terapeut, psycholog, fyzioterapeut, masér, lékař, porodní asistenti, dietolog, atd.) vykonávající terapeutickou praxi a zabývající se alternativní medicínou.
  • Metoda – odvětví alternativní medicíny. Obor - detailní členění metod.
  • Majitel – status přiznáván uživateli oprávněnému spravovat údaje o zařízení.
  • Profil – soubor údajů a názorů tykajících se zařízení nebo terapeuta umístěný na portálu.
  • Účet – záznam v databázi portálu, který potvrzuje skutečnost, že daná osoba je uživatelem nebo terapeutem, na základě čehož má po uvedení přihlašovacího jména a hesla přístup k určitým službám.
  • Služba – služba poskytovaná elektronickou cestou, založená na zasílání a přijímání dat pomocí veřejných komunikačních a informačních systémů na základě individuálního požadavku příjemce služby, uživatele, bez současné přítomnosti stran.
 • Poskytovatel poskytuje své služby na základě těchto podmínek.
 • Podmínky jsou pro uživatele závazné, a to bez uzavření zvláštní smlouvy.

Rozsah služeb

 • Poskytovatel umožňuje uživatelům zveřejňovat informace a názory o terapeutech a metodách uspořádaných podle krajů, měst a kategorií. Zpřístupňuje vyhledávač terapeutů a metod s jejich popisem. Informuje o novinkách a názorech. Terapeutům umožňuje uvádět a upravovat informace o sobě a reagovat na názory uživatelů. Terapeutům nabízí možnost vkládat blogované články s možností hodnocení a zobrazení na titulní stránce. (Umožňuje objednat se k terapeutům, kteří takovouto možnost nabízejí.)
 • Informace a názory o terapeutech a metodách se zveřejňují v podobě žebříčků. O umístění na žebříčku rozhodují obdržené názory.
 • Přístup k většině služeb portálu je zdarma, především registrace a zveřejňování základních informací o terapeutech a metodách nejsou zpoplatněna.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zavedení poplatků za libovolné služby poskytované v rámci portálu a zároveň se zavazuje, že o těchto změnách bude informovat s příslušným předstihem.

Podmínky poskytování služeb

 • Každý se může seznámit s informacemi a názory o terapeutech a metodách a využívat vyhledávač.
 • Přihlášený uživatel má navíc možnost: přidávat názory o terapeutech a metodách; hodnotit blogy a články;
 • přidávat a upravovat informace o terapeutech a metodách;
 • Uživatel se může přihlásit k portálu, jakmile provede registraci. Přihlašuje se pomocí přihlašovacího jména (adresy elektronické pošty) a uživatelského hesla určeného při registraci.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služeb z důvodu modernizace nebo úprav portálu nebo z důvodu údržby komunikačního a informačního systému.
 • Poskytovatel služeb nezodpovídá za přerušení poskytování služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.
 • (Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost vůči terapeutovi, pokud se uživatel nedostaví na domluvenou návštěvu, ani vůči uživateli, pokud se návštěva nekonala z příčin, které byly na straně terapeuta. V případě, že se návštěva nemůže konat, jsou dotyčné strany povinny návštěvu na svém profilu odvolat a druhou stranu telefonicky informovat.)
 • Upozorňujeme, že portál znamyterapeut.cz působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči!

Přidávání názorů a informací o terapeutech a metodách

 • Každý názor je podepsán jménem (nick), jenž si uživatel vybral při registraci.
 • Názory a informace o terapeutech se mohou vztahovat pouze na profesní činnost terapeuta.
 • Názory a informace o terapeutech a zařízeních mohou být založeny pouze na osobních zkušenostech uživatele. Nemohou být založeny na zkušenostech třetích stran.
 • Není možné, aby jeden uživatel přidával více názorů týkajících se stejné události.
 • Není možné přidávat reklamní obsah.
 • Informace, názory a komentáře nesmí porušovat práva a principy společenského chování. Zakázáno je zejména používat vulgární, nemravné a urážlivé výrazy, používat přezdívky, odvolávat se na soukromou a rodinnou sféru, obviňovat ze spáchání přečinu, vyzývat k použití násilí nebo k rasové, náboženské, etnické nenávisti apod.
 • Uživatel je povinen prohlásit, že informace nebo názory, které přidal na portál, jsou pravdivé.
 • Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit a také odstranit zveřejněné názory a informace, pokud jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo právními předpisy a zákony.
 • Poskytovatel služeb není v žádném případě zodpovědný za obsah informací, názorů a komentářů přidávaných uživateli nebo terapeuty.

Profily terapeutů

 • K vytvoření profilu nového terapeuta, je nutné uvést alespoň jeho základní údaje.
 • Mezi základní údaje terapeuta patří: profesní titul, jméno a příjmení, kraj, město, ve kterém vykonává svou činnost, kategorie metody a také adresní a kontaktní údaje místa, na kterém přijímá klienty.
 • Každý terapeut má pouze jeden profil. Není možné vytvářet společné profily pro několik terapeutů. Profily, které se opakují, budou odstraněny.
 • V položkách jméno a příjmení nelze uvádět jiné údaje než jméno a příjmení daného terapeuta, dále zde lze uvádět název firmy či společenství a webové stránky.
 • Každý terapeut může vytvořit nebo potvrdit svůj profil. Nejdříve se však musí zaregistrovat.
 • Profil vytvořený nebo potvrzený terapeutem je označen jako „ověřený”.
 • Terapeut, který má ověřený profil, získává dodatečná oprávnění, a to zejména možnost: upravovat vlastní údaje; přidat svou fotografii; (fotografie místa výkonu praxe;) (odpovídat na názory přidané uživateli;) prohlížet statistiky návštěvnosti.
 • Terapeut může přidat pouze svou fotografii, která umožňuje jeho identifikaci. Zároveň souhlasí s rozšiřováním a zveřejňováním své podobizny umístěné na portálu. Není možné přidávat fotografie jiných osob ani jakékoli grafické formy. Vzhledem k vlastnostem digitálního formátu, je povoleno fotografie upravit pod podmínkou, že se bude jednat o provedení celkové úpravy z důvodu kvality (např. sytost, kontrast). Nelze používat selektivní úpravu za účelem přidání nebo odstranění určitých součástí, spojovat několik fotografií nebo upravovat její originální uspořádání. Je zakázáno přidávat fotky pornografické povahy nebo takové, které nekorespondují s profesionálním charakterem portálu.
 • V případě, že fotografie nesplňuje výše uvedené kritérium, může být odstraněna poskytovatelem služeb bez upozornění a bez oznámení této skutečnosti terapeutovi.
 • Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že nejsou pravdivé.

Profily metod

 • K základním údajům metod alternativní medicíny patří název metody, kategorie, popis metody.
 • K vytvoření profilu nové metody je pověřen Poskytovatel, který je zodpovědný za prověření nové metody a zveřejnění na portálu
 • Vytvoření metody uživatelem podléhá schválením Poskytovatele

Podmínky uzavírání a ukončení smluv o poskytování služeb

 • Smlouva se uzavírá automaticky po registraci na portálu a aktivaci účtu.
 • Registrací účtu uživatel souhlasí se všemi ustanoveními těchto podmínek a zavazuje se je dodržovat.
 • V případě, že uživatel odvolá souhlas s kterýmkoli ustanovením podmínek, je povinen okamžitě odstranit svůj účet nebo oznámit poskytovateli služeb odvolání souhlasu.
 • Aby mohl být uživatel nebo terapeut zaregistrován, musí vyplnit formulář umístěný na webové stránce http://www.znamyterapeut.cz/nova-registrace/.
 • Poskytovatel zajišťuje uživatelům a terapeutům přístup k jejich vlastním údajům a umožňuje jejich opravu a doplnění. Poskytovatel služeb nezpřístupňuje údaje třetím stranám bez souhlasu uživatele nebo terapeuta. Pouze v případě, že o to požádá oprávněný orgán.
 • Při registraci terapeuta je, kromě údajů požadovaných od uživatele, možno uvést licence či certifikáty potřebné pro výkon praxe.
 • Majitelem může být každý uživatel nebo terapeut, který dodatečně potvrdí svá oprávnění ke spravování profilu zařízení.
 • V případě opodstatněných pochybností ohledně pravdivosti uživatelem uvedených údajů, může poskytovatel služeb požádat o předložení příslušných dokumentů potvrzujících tyto údaje.
 • Zpracovávání osobních údajů uživatele a terapeuta uvedených v registračním formuláři a údajů uvedených ve vytvořeném profilu se provádí se souhlasem vyjádřeným při registraci na portálu. Poskytovatel služeb zpracovává údaje uživatele v souladu se zásadami ochrany soukromí, uvedenými v příloze č. 1 a podle zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (konsolidovaný text: Sb. 2002 č. 101, položka 926 ve znění pozdějších změn) a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších změn).
 • Pokud se uživatel, terapeut nebo majitel zaregistruje na portálu a aktivuje svůj účet, pak zároveň:
 • potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem podmínek a souhlasí s ním.
 • souhlasí se zpracováváním osobních údajů podle ustanovení těchto podmínek a v případě terapeuta s jejich zveřejněním na profilu.
 • potvrzuje správnost údajů uvedených v registračním formuláři.
 • souhlasí se zasíláním systémových hlášení o přerušení provozu portálu z technických důvodů, změnách podmínek, nových funkcích a se zasíláním obchodních informací na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.
 • Není dovoleno mít více než jeden účet.
 • Je zakázáno zpřístupňování účtu jiným subjektům.
 • Je zakázáno používání účtů, které patří jiným osobám.
 • Na uvedenou e-mailovou adresu bude uživateli nebo terapeutovi doručena zpráva, ve které se nachází odkaz. Otevřením tohoto odkazu se aktivuje účet a uživatel se může přihlásit.
 • Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 • Uživatel, terapeut nebo majitel může smlouvu ukončit odstraněním svého účtu. Pokud terapeut nebo majitel odstraní svůj účet, neznamená to, že dojde k odstranění jejich profilu.
 • Každá ze stran může vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou bez uvedení důvodů s okamžitou platností.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na ukončení smlouvy odstraněním účtu v případě, že je jednání uživatele nebo terapeuta v rozporu se zákonem, podmínkami nebo poškozuje dobré jméno portálu.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na libovolné úpravy služeb, nástrojů a způsobu fungování portálu, včetně odstranění všech dat shromážděných v databázi, právo na pozastavení činnosti, právo na převod práv k portálu a vykonávání veškerých právoplatných činností spojených s portálem. Uživatel nemá žádný nárok vůči poskytovateli služeb z titulu uvedených činností.

Zodpovědnost

 • Poskytovatel není zodpovědný za obsah a formu materiálů a informací zveřejněných na portálu uživatelem nebo terapeutem.
 • Uživatel nebo terapeut přebírá úplnou zodpovědnost za porušení zákona nebo za škodu vzniklou následkem jeho jednání na portálu, zejména následkem uvedení nepravdivých údajů, zveřejnění služebního tajemství nebo jiných důvěrných informací, porušením osobních práv nebo autorského práva a práv příbuzných.
 • Poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že používání portálu a služeb, které jsou na portálu poskytovány, je prováděno na vlastní nebezpečí uživatele nebo terapeuta. Na veškeré zveřejněné informace a materiály a také produkty a služby dodávané prostřednictvím Portálu se nevztahuje záruka ohledně její hodnoty, užitečnosti, úplnosti nebo použitelnosti.
 • Poskytovatel služeb nezodpovídá za fyzické a právní vady nabízených bezplatných produktů a za řádnou kvalitu bezplatného zboží a služeb. Nezodpovídá ani za následky nesplnění nebo nedostatečného splnění závazků, které kdokoli přijal prostřednictvím portálu a za schopnost těchto osob přijímat závazky.
 • Zodpovědnost poskytovatele služeb za řádnou kvalitu placeného zboží a služeb upravují zvláštní předpisy, které jsou základem k poskytování placených plnění.
 • Poskytovatel služeb neposkytuje žádnou záruku na správné fungování portálu v celku nebo v části.
 • V případě, že bude poskytovateli služeb doručeno úřední oznámení o protiprávní povaze uchovávaných dat přidaných uživatelem nebo terapeutem a o znemožnění přístupu k těmto údajům, poskytovatel služeb nezodpovídá vůči tomuto uživateli nebo terapeutovi za škodu vzniklou následkem znemožnění přístupu k těmto údajům.

Postup při nahlášení výhrad a reklamační řízení

 • Poskytovatel vynaloží veškeré úsilí k zajištění správného fungování portálu a poskytne pomoc při řešení problémů spojených s jeho fungováním.
 • Výhrady týkající se správnosti názorů umístěných na portálu se nahlásí přímo u daného názoru pomocí tlačítka „Nahlásit zneužití“.
 • Ostatní připomínky, poznámky, návrhy a chyby se nahlásí na mail info@znamyterapeut.cz
 • Odpovědi na hlášení budeme ihned zasílat na e-mailovou adresu uživatele nebo terapeuta.
 • Uživatel nebo terapeut může podávat reklamace na poruchy fungování portálu, problémy a připomínky tykající se služeb poskytovaných v rámci portálu ve lhůtě 14 dní, a to oznámením události na adresu: info@znamyterapeut.cz
 • Reklamace bude vyřízena do 14 dní ode dne jejího podání. V případě, že nebude možné dodržení této lhůty, poskytovatel služeb oznámí před jejím ukončením důvody prodlení a stanoví další lhůtu.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na nevyřízení reklamace, pokud bude reklamace vyplývat z neznalosti těchto podmínek, jejich příloh nebo právních předpisů.

Závěrečná ustanovení

 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto podmínky po předchozím oznámení této změny uživatelům nebo terapeutům na e-mailové adresy uvedené při registraci.
 • Uživatel a terapeut zodpovídají za neuvedení e-mailové adresy, ke které nemají přístup, zejména adresy, která není správná nebo která patří jinému subjektu, za následky odpovídá dle platného zákona
 • Příslušné právo, které upravuje vztahy mezi stranami je české právo.
 • Ve věcech neupravených těmito podmínkami se strany řídí ustanoveními zákona o poskytování služeb elektronickou cestou a občanského zákoníku.
 • Soudem příslušným k řešení sporů vyplývajících z poskytování služeb je soud místně příslušný dle sídla poskytovatele služeb.
 • Tyto podmínky ruší předchozí podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu.

*Body uvedené v závorce jsou plánované služby portálu

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím

https://www.traditionrolex.com/20