Antonín Hlavinka Antonín Hlavinka
hodnocení článku:
0 %


Otevřený dopis YouTube

17. 9. 2018

Drahý google a youtube, děláte svět lepším, o tom není pochyb, ale co kdybyste věci domýšleli úplně a dělali svět lepší komplexněji? Co třeba taková úspora energie a ochrana planety?

Otevřený dopis YouTube

Všude vidíme a čteme něco o CO2 a globálním oteplování, dokonce na to najdeme tisíce videí na youtube, tisíce parádních přednášek na toto téma. Jenže, když si poslouchám takovou přednášku, která trvá i přes 2 hodiny na mém mobilním zařízení, tak u toho zpravidla dělám i další věci, nebo jen tak relaxuji se zavřenýma očima. Nepotřebuji se koukat na statický obraz na display svého zařízení. Jenže když bych rád ušetřil velkou porci baterie a zařízení vypnul, tak ejhle, přednáška se vypne! Proč se vypne, když při přehrávání hudby nikoliv?

Aha, zřejmě jde o peníze, o reklamu, nebo jen někdo nedomyslel celou věc a očekává, že videa jsou POUZE na koukání? Chyba pánové z google a youtube, není to tak. I videoklip vám stačí skouknout pouze jednou, pak už vás zajímá pouze hraná písnička. Pokud by šlo o reklamu, tak to lze vyřešit krásně efektivně a do zařízení hrající s vypnutým displayem lze pouštět reklamy s bohatým audio obsahem, jako třeba v rádiu a taky to jde a taky je to efektivní a hlavně tím nikoho nenaserete, naopak.

A teď vám povím, co taková blbost dokáže udělat pro celou planetu, respektive jak ji tímto záměrem, nebo chybou ničíte. Nemusím vám připomínat, že žijeme na stejné planetě a spotřebováváme stejné zdroje, čili náš záměr by měl být společný a to i bez ztráty nadzisků.

Já osobně si pouštím asi 50% videí, na které se nemusím dívat, ať to jsou písničky, přednášky a to doma, v autě, ve vlaku... Pokud MUSÍM mít zapnutý display neustále při sledování youtube, tak musím nabíjet zařízení minimálně o 50% častěji, než bych musel jinak. Řekněme, že youtube si na mobilu pouštím tak ve 20% případech práce se zařízením, ale i tak to drancuje baterii velmi rychle. Pokud má průměrná baterie kapacitu asi 3,5 Ah (amperhour), tak na jedno nabití, včetně ztrát v celé energetické soustavě, které musím spotřebovat na nabití baterie je přibližně 0.025 kWh, což je zátěž pro planetu asi 0.008789 kg CO2! Říkal jsem, že kvůli chybě výše musím nabíjet o 50% častěji, tedy na váš vrub jde polovina, tedy 0.0044 kg CO2 z jednoho nabití z jednoho zařízení. Pokud nabíjím zařízení přibližně 1x denně, tak za rok vyhodíte do vzduchu z jednoho zařízení asi 1,6 kg CO2! Ale počítejme dále... už mi začíná být fakt dost špatně.

Pokud bych odhadl, že Youtube aplikace je přibližně na 2 miliardách zařízení(?), tak si toto číslo 1,6 kg CO2 vynásobme 2 miliardami a dostaneme neuvěřitelné číslo 3,2 miliardy kilogramů CO2 za rok! Chápete? 3,2 miliony tun CO2 vypustíme do vzduchu jen tak a za to jste prosím zodpovědní vy, vedení google a youtube. Jaký účet vám asi vystaví budoucí generace? Pokud to chcete v penězích, tak všem lideme berete z peněženky, naprosto zbytečně, přes 3 miliardy USD ročně! A to nebudu počítat rychlejší amortizaci zařízení a baterie, které musím dříve vyměnit, protože musím častěji nabíjet. 

Nebo je toto celé cílem? Vydrancovat zdroje planety jen kvůli pár dolarům z reklamy, které získáte i tak, když to uděláte chytře?

Nerozumím tomu, prosím o vysvětlení.

Děkuji, váš uživatel,

Antonin Hlavinka

---------------------------------------------------------------------------

ENG vesion:

Dear google and youtube,

you make the world better, there is no doubt about it, but what if you thought things completely and made the world better more complex way?

What about saving energy and protecting the planet? Everywhere we see and read about CO2 and global warming, we can even find thousands of videos on youtube, thousands of great lectures on this topic. But when I listen to a lecture that lasts for over 2 hours on my mobile device, I usually do other things, or just relax with my eyes closed. I do not need to look at the "still" image on my device display. But if I'd like to save a big portion of the battery and switch off the device, then, the lecture will turn off! Video just stop playing. Why doesn't turn off when playing ordinary music player?

Oh, it's probably money, advertising, or just somebody did not think the whole thing and expects the videos to be ONLY for watching? Mistake gentlemen from google and youtube, it's not like that. Even a video clip just blows you up once, then you're only interested in playing a song. In the case of advertising, this can be solved beautifully efficiently, and ads with rich audio content such as on the radio can be played on the device and it is also very effective, and nobody will be upset.

And now I can tell you what kind of crap you do for the whole planet, or how you destroy it by this intention or by mistake. I do not have to remind you that we are living on the same planet and consuming the same resources, so our intention should be common without the loss of overprofits.

I personally take about 50% of the videos that I do not have to watch, whether they are songs, lectures at home, in the car, on the train ... If I MUST have the display turned on while watching youtube, I have to charge the device at least 50 % more than I would have otherwise. Let's say youtube on my mobile I'm going to do so in 20% of work with the device but it still pours the battery very quickly. If the average battery in devices has a capacity of about 3.5 Ah (amperhour), then one charge, including losses throughout the power system that I have to consume on the battery, is about 0.025 kWh, a load for the planet of about 0.008789 kg of CO2! I said that due to the mistake above, I have to charge 50% more often,  you are half of that, that is 0.0044 kg of CO2 per charge from only one device. If you charge the device approximately once a day, you will blow up about 1.6 kg of CO2 per year from one unit! But let's count on ... I'm starting to get really bad.

If I estimate that the Youtube app is on about 2 billion devices, this 1.6 kg CO2 figure will multiply by 2 billion and get an incredible 3.2 billion kilograms of CO2 per year! Do you understand? 3.2 million tons of CO2 will be drained into the air just so you're responsible for yourself, google and youtube. What account will your future generations pose to you? If you want it in cash, we all take the wallet, absolutely unnecessary, over $ 3 billion a year! And I'm not going to count on the faster amortization of the device and the batteries I have to replace earlier because I have to charge more often.

Or is this the whole goal? Grant resources to the planet just for a few dollars of advertising that you get even when you do it smart?

I do not understand this, please explain.

Thank you, your user,

Mr. Antonin Hlavinka

 


Zaujal vás článek?    

Názory a hodnocení

Nikdo nehodnotil, buď první, kdo se podělí o své zkušenosti!


velmi dobré


dobré


neutrální


slabé


velmi slabé


Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím